Partiprogram

Partiprogram MDG LEBESBY 2015-2019

 

Miljøpartiet de Grønne i Lebesby har som hovedmål å jobbe for miljøet rundt oss og i blant oss.

 

 

Miljø og bærekraftig utvikling

 

Vi er priviligert som bor i et landskap som er vilt, vakkert og forholdsvis uberørt. Landskapet i kommunen vår er eksotisk og unikt. Vi ønsker at kommunen vår skal ta et større ansvar for å verne naturressursene våre, samt legge til rette for at bærekraftig teknologi kan bidra til vekst og flere arbeidsplasser.

 • Vi vil øke graden av kildesortering og få satt mer fokus på gjenbruk.
 • Vi vil jobbe for at kloakken blir renset og ikke sluppet rett ut i havnebassengene og/eller midtfjords.
 • Vi vil styrke innsatsen mot alle former for miljøkriminalitet.
 • Vi vil sette av midler til ryddedugnader i kommuenen.
 • Vi vil satse på fornybar energi og vindkraft.
 • Vi vil ikke ha ilandføring av olje og gass i Kifjord.
 • Vi vil gå inn for energiøkonomiserende tiltak i alle offentlige bygg, og slik redusere kostnader og spare miljøet.

 

Fiskeri og havbruk

 

Miljøpartiet De Grønne i Lebesby taler kystfiskernes sak. Vi vil kjempe for at fiskeflåten styrkes og at fiskernes rettigheter bevares på best mulig måte.

 • Vi vil være en klar stemme som jobber aktivt for at råfiskloven og deltakerloven opprettholdes, samt styrke fiskernes rettigheter.
 • Vi vil prioritere unge etablerere innenfor fiskeri og havbruk, og styrke ungdomsfiskeordningen.
 • Vi vil jobbe for ei bærekraftig oppdrettsnæring i miljøvennlige former.
 • Vi vil jobbe for at det innføres eiendomsskatt på alle oppdrettsanlegg.
 • Vi vil ikke gi tillatelse til noen nye oppdrettskonsesjoner med mindre anleggene er lukket.
 • Vi vil tilrettelegge for bedrifter som ønsker å satse på å foredle sjømatprodukter lokalt.

 

Lokaldemokrati

 

Miljøpartiet De Grønne i Lebesby ønsker å involvere og trekke folk mere med i de lokale politiske prosessene. Det er viktig for oss at alle har lett tilgang til kommunal informasjon.

 • Vi vil at alle kommunestyremøter skal bli streamet på nett.
 • Vi vil gjøre kommunens hjemmeside mer brukervennlig, med lettere tilgang til relevante opplysninger.
 • Vi vil jobbe for å beholde Lebesby kommune som egen kommune, men vil opprettholde det interkommunale samarbeidet.
 • Vi vil ha tilbake politiske råd og utvalg i kommunen, blant annet hovedutvalgene innen helse, oppvekst og teknisk etat.

 

Oppvekst

 

Vi vil tilrettelegge for at nye innbyggere og unge i etableringsfasen skal bosette seg i kommunen, og ønsker å gjøre Lebesby kommune til en enda mer attraktiv kommune å bo i.

 • Vi vil innføre gratis barnehage til alle.
 • Vi ønsker å gjennomføre forsøk med leksefri skole.
 • Vi vil sikre nødvendig vedlikehold og oppgradering av skolene.
 • Vi vil satse mer på etterutdanning av lærere.
 • Vi vil videreføre ordningen med gratis frukt til alle elever.
 • Vi vil jobbe for at LOSA-tilbudet i kommunen fortsatt skal bestå.

 

Jordbruk

 

Miljøpartiet de grønne vil arbeide for et aktivt landbruk og tale bøndenes sak.

 • Vi vil ha unntak i loven som regulerer deltakelsen i krabbefiske for de som driver kombinasjonsbruk.
 • Vi vil bistå og stimulere til økt lokal matproduksjon.
 • Vi vi legge til rette for å utvikle tilleggsnæringer i landbruket, for eksempel småskala matproduksjon og gårdsturisme.

 

Folkehelse/Helse

 

Miljøpartiet de grønne ønsker å legge til rette for at både psykisk og fysisk helse blir ivaretatt på best mulig måte i kommunen. Vi ønsker oss et samfunn der folk har mer tid til hverandre heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.

 • Vi ønsker å finne årsaken til det store gjennomtrekket av leger i kommunen og gjøre nødvendige tiltak for å sikre stabil legedekning.
 • Vi vil styrke tiltak mot mobbing i skole og arbeidsliv.
 • Vi vil opprette frivillighetssentral og gjøre forsøk med husmorvikarordning som en del av denne sentralen.
 • Vi vil opprette nettsenter for personer med lav nettkompetanse. Tilbudet må være et gratis lavterskeltilbud.
 • Vi vil bygge gang og sykkelsti fra Snattvika til Skjøtningbergveien, og fortau fra NAV til Galgeneskrysset.
 • Vi vil legge tilrette for å ta imot flyktninger.
 • Vi vil styrke eldreomsorgen ved å opprette en egen demensavdeling.

 

Kommunikasjon/Bygdebygging

 

 • Vi vil at alle i hele kommunen skal føle tilhørighet til, og være stolt over å tilhøre Lebesby kommune.
 • Vi vil jobbe for at kolonnetidene utvides og at vi får et bedre busstilbud med forbindelse til alle flyavganger.
 • Vi vil jobbe for at veistandarden og trafikksikkerheten mellom Kunes-Bekkarfjord og Kifjord-Dyfjord blir forbedret.
 • Vi ønsker å utrede muligheten for hurtigående passasjerbåt for å knytte bygdene til kommunesenteret.
 • Vi vil jobbe for at fast bussforbindelse til Veidnes blir opprettholdt.
 • Vi vil revidere kommuneplanen og legge til rette for nye boligfelt, tomter og leiligheter i hele kommunen.
 • Vi vil jobbe for at hele kommunen får 4G-dekning.
 • Vi vil sette av flere midler til vedlikehold av offentlige bygg i kommunen.

 

Kultur

 

Lebesby utmerker seg som kulturkommune, og har mange aktive lag og foreninger. Slik vil vi at det skal være også i framtida.

 • Vi ønsker å sette større fokus på det sjøsamiske og det flerkulturelle mangfoldet i kommunen vår og slik styrke kommunens identitet.
 • Vi vil være med å styrke mangfoldet av festivaler og kulturelle tilbud.
 • Vi vil øke ressursene til kulturskolen.

 

Tenk. Nytt. Stem grønt – din stemme vil gjøre en forskjell!

12. august 2015